การประชุมคณบดีปี2550 ครั้งที่6

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2550 ครั้งที่6

Description

รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 6/2550
เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2550
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2550 และมติที่ยังไม่ได้รับการรับรอง
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2550
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 สถานภาพของสถาบันเอดส์
4.2 ขออนุมัติกรอบพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550
4.3 ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ ปี 2550 เพิ่มเติม
4.4 ร่างโครงการจัดตั้งศูนย์สัตว์ทดลอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.5 แผนปฏิบัติการและแผนการบริหารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
4.6 การเทียบตำแหน่งบริหารในมหาวิทยาลัยของประธานสภาคณาจารย์/อาจารย์/ข้าราชการ/พนักงาน
4.7 การเสนอชื่อผู้แทนคณบดีเป็นคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี 2550 และการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับรางวัลพระธาตุพนมทองคำ ประจำปี 2550
4.8 พิจารณาเสนอชื่อกรรมการในคณะกรรมการอำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.9 การปรับค่าธรรมเนียมการใช้ห้องสมุดและค่าบริหารของห้องสมุด
4.10 ขออนุมัติเปิดหลักสูตรศิลปะศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ เป็นหลักสูตรโครงการพิเศษ (หลักสูตรร่วมกับ Southwest University แบบสองปริญญา)
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 ขอเชิญชวนสถานศึกษาร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมน้อมเกล้าฯถวายเป็นพระราชกุศล
5.2 ระบบคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ที่เป็นประเด็นสำคัญในการบริหารมหาวิทยาลัยในอีก 4 ปี ข้างหน้า
5.3 ผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา 2549
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 ข้อหารือจากคณะนิติศาสตร์

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2550-03-16

Files

dean6_50.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2550 ครั้งที่6,” KKU Archives, accessed May 29, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/705.

Output Formats