การประชุมคณบดีปี2541 ครั้งที่13

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2541 ครั้งที่13

Description

ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 12/2541 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2541

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
8.34 รายงานการวิจัย การศึกษาสถานภาพการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย อาจารย์อารีย์ พรหมโม้
8.35 รายงานการตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2540 ของโครงการพิเศษผลิตบัณฑิตวิทยาการคอมพิวเตอร์ภาคสมทบ
8.36 รายงานผลการตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2540 ของสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์
8.37 สรุปการดำเนินการของสำนักงานประกันคุณภาพ
8.38 ขออนุมัติกำหนดเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่สำหรับนักศึกษาที่ได้รับทุน โครงการปริญญาเอก
กาญจนาภิเษกของ สกว.
8.39 ร่างงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2542 ของโครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
8.40 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ /2541) เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการในการพิจารณาทุนวิจัย ประเภทอุดหนุนทั่วไป สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ (ประจำปีงบประมาณเงินรายได้ ปี 2542)
8.41 การกำหนดจำนวนหน่วยชั่วโมงสอนของคณาจารย์เพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษ
8.42 ทบวงมหาวิทยาลัยขอความร่วมมือ งดเว้นกิจกรรมด้านการเรียนการสอนและการสอบ ระหว่างวันที่ 6-20 ธันวาคม 2541
8.43 แนวทางการคัดเลือกบุคคลให้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2542
8.44 เสนอขอความเห็นชอบในการเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อมอบอำนาจให้อธิการบดีเป็นผู้อนุมัติให้ลาออกและเป็นผู้แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตำแหน่งคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน สำนักศูนย์
8.45 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย สถาบันสมทบ พ.ศ.2541
8.46 นายโชติ เอกบุศย์ ขอลาออกจากตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
8.47 โครงการจัดกิจกรรมวันศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์
8.48 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ /2541) เรื่อง การรับนักศึกษาชาวต่างประเทศเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8.49 การปรับขั้นตอนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

4 เรื่องเสนอใหม่
8.50 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
8.51 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2541-06-17

Files

d2541-14.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2541 ครั้งที่13,” KKU Archives, accessed November 29, 2021, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/704.

Output Formats