การประชุมคณบดีปี2548 ครั้งที่9

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2548 ครั้งที่9

Description

รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 9/2548
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2548
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2548 และมติที่ยังไม่ได้รับการรับรอง
1.2 ปัญหากรณีสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 8/2548 เมื่อวันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2548
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา (เพิ่มเติม)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ขออนุมัติงบประมาณก่อสร้างโรงเรียนสาธิตคณะศึกษาสตร์
4.2 ขออนุมัติเปิดสอนหลักสูตรในลักษณะโครงการพิเศษ
4.2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
4.2.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนสาสตร์
4.2.3 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ
4.3 รายงานผลการตรวจสอบรายงานทางการเงิน
4.4 การแต่งตั้งคณะกรรมการเงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.5 ข้อเสนอแนะมาตรการเพื่อลดการบริโภคยาสูบ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
4.6 คระกรรมการบริหารกองทุนวิจัย 40 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระเบียบที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 รายงานผลคดีแพ่ง
5.2 รายงานการดำเนินงานของสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คระเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2547
5.3 ข้อเสนอแนะจากศิษย์เก่า มข.
5.4 แนวทางการผ่อนผันสำหรับรายการที่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ภายในไตรมาสที่ 2 สำหรับงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2548
5.5 รายงานความคืบหน้าของคดีก่อสร้าง
5.6 การหักเงินสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. ในสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 ร่างประกาศฯ เรื่อง กำหนดคระ สาขาวิชา อัตราค่าธรรมเนียมพิเศษตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2546 (เพิ่มเติม)
6.2 เสนอแต่งตั้งคระกรรมการบริหารกองทุน 40 ปี พัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6.3 แจ้งมติที่ประชุมคระกรรมการพิจารณาแบบและแผนผัง
6.4 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2548
6.5 ขออนุมัติเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
6.6 การขออนุมัติเปิดหลักสูตร
6.7 ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานและรางวัลชมเชย

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2548-05-18

Files

dean9_48.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2548 ครั้งที่9,” KKU Archives, accessed June 17, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/703.

Output Formats