Browse Items (8 total)

  • Tags: คณบดีคณะแพทยศาสตร์

P2048-2064 บัณฑิตถ่ายภาพหมู่
P2065-2072 รถยนต์พระที่นั่งถึงมณฑลพิธีวางศิลาฤกษ์อาคาร 89 พรรษา สมเด็จย่า โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น, รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดี,…

P1056 2532.jpg
P1056-1061 การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
P1062-1068 ปิดหีบ และนับคะแนน
P1069-1070 ผู้มาลุ้นผลการนับคะแนน

P798 ป้ายการแข่งขัน
P799-800 ผศ.ระจิต ตรีพุทธรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าว
P801 ผศ.นพ.พิสิฎฐ์ สัณฑ์พิทักษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กล่าว
P802 การเต้นแอโรบิก
P803-805 นักกีฬาที่มาร่วมแข่งขัน
P806-809 ปล่อยตัวนักวิ่ง
P810-812…

P386 2519.jpg
P386-394/2519- คณะนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ 19 ได้เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยมี ศาสตราจารย์นายแพทย์กวี ทังสุบุตร คณบดีคณะแพทยศาสตร์เป็นผู้ต้อนรับ

P29 2517.jpg
P29-31/2517- เจ้าหน้าที่ฝ่ายข่าวกองประชาสัมพันธ์เขตขอนแก่น นำนิสิตชั้นปีที่ 3 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเข้าพบและสัมภาษณ์นายแพทย์กวี ทังสุบุตร คณบดีแพทยศาสตร์ เรื่องการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์และโครงการศูนย์แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ …

dean10_48.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 10/2548
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2548
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 4/2548 เมื่อวันที่ 1…

d2532-15.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 14 /2532
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.…

2536_6.pdf
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 6/2536
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2536
ณ ห้องปัญญาพล ชั้น 8 อาคารสำนักงานใหญ่ธนาคารกสิกรไทย ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2