การประชุมคณบดีปี2532 ครั้งที่15

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2532 ครั้งที่15

Description

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 14 /2532
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2532

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การใช้รูปถ่ายซึ่งแต่งกายแบบสตรีมุสลิมในการขอหนังสือรับรอง
2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบอุปกรณ์การวิเคราะห์ภาพถ่ายจากดาวเทียม
2.3 การเลื่อนปฏิทินการศึกษาภาคต้น

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 เรื่องที่จะนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพิ่มเติม

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ผลการเสนอชื่อและหยั่งเสียงเพื่อเลือกสรรคณบดี คณะแพทยศาสตร์
5.2 คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งบริหารตามร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ขอนแก่น

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2532-08-16

Files

d2532-15.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2532 ครั้งที่15,” KKU Archives, accessed November 29, 2021, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/372.

Output Formats