การประชุมคณบดีปี2532 ครั้งที่14

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2532 ครั้งที่14

Description

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
1.1 ครั้งที่ 13 /2532 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2532
1.2 ครั้งพิเศษ/2532 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2532

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบอุปกรณ์การวิเคราะห์ภาพถ่ายจากดาวเทียม
2.2 ขอบข่ายงานของศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 เรื่องที่จะนำเสนอสภามหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 มาตรการรักษาความปลอดภัยสำหรับนักศึกษาที่จะเข้าพัก
ในวันที่ 5-6 สิงหาคม 2532
4.2 ขออนุมัติเปิดวิชา

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ขอเชิญร่วมต้อนรับประธานคณะกรรมการร่วมลาว – ไทย (ฝ่ายลาว)

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2532-08-02

Files

d2532-14.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2532 ครั้งที่14,” KKU Archives, accessed November 29, 2021, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/371.

Output Formats