การประชุมคณบดีปี2532 ครั้งที่13

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2532 ครั้งที่13

Description

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 12 /2532
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2532

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ขออนุมัติใช้เงินกองทุนพัฒนาและส่งเสริมคณาจารย์ทางวิชาการ
2.2 ครุยวิทยฐานะกลางของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.3 ขอรับการสนับสนุนการผลิตสื่อการสอน

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบอุปกรณ์การวิเคราะห์ภาพถ่ายจากดาวเทียมและ ข้อเสนอแนะ
3.2 เรื่องที่จะนำเสนอสภามหาวิทยาลัย
3.3 การเปิดวิชา
3.4 กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้ของ มหาวิทยาลัย ให้แก่ เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2532
4.2 ขอแก้ไขเพิ่มเติมประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 470/2531) เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอน
4.3 การใช้รูปถ่ายซึ่งแต่งกายแบบสตรีมุสลิมและสวมชุดครุยในการขอ หนังสือรับรอง
4.4 การสอบกลางภาควิชาพื้นฐาน
4.5 ขออนุมัติเปิดวิชาของคณะเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะเภสัชสาสตร์ และคณะทันต แพทยศาสตร์
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 การชี้แจงงบประมาณปี 2533
5.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
5.3 ขอทราบขอบข่ายงานของศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
5.4 การปรับปรุงห้องเรียน

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2532-07-26

Files

d2532-13.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2532 ครั้งที่13,” KKU Archives, accessed November 29, 2021, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/370.

Output Formats