การประชุมคณบดีปี2532 ครั้งที่12

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2532 ครั้งที่12

Description

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 11 /2532
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2532

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การเวียนหนังสือขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขากายวิภาคศาสตร์ และปาราสิตวิทยา พ.ศ. 2533
2.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยกองทุนพัฒนา คณะ วิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2532
2.3 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับการ สนับสนุนการผลิตสื่อการสอน
2.4 ขออนุมัติใช้เงินกองทุนพัฒนาและส่งเสริมคณาจารย์ทางวิชาการ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 เรื่องที่จะนำเสนอสภามหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม)
3.2 สรุปการประเมินผลการจัดอบรมอาจารย์ใหม่

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ครุยวิทยฐานะกลางของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.2 การเสนอขออนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ ปี 2532
4.3 ขออนุมัติปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
4.4 การเสนอแต่งตั้งคณบดีคณะเทคโนโลยีและผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและ พัฒนา

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 รายงานการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการมหาวิทยาลัยในประเทศ สหรัฐอเมริกา
5.2 การชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการงบประมาณ
5.3 ขอใช้เงินทุนสำรองปรับปรุงสนามกีฬามหาวิทยาลัยขอนแก่น

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2532-06-20

Files

d2532-12.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2532 ครั้งที่12,” KKU Archives, accessed February 24, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/369.

Output Formats