การประชุมคณบดีปี2528 ครั้งที่12

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2528 ครั้งที่12

Description

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 10/2528 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2528
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ระยะเวลาการศึกษารหัสต่ำกว่า 25
2.2 การวงเล็บสาขาวิชาต่อท้ายปริญญา
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 ทรงรับเชิญเสด็จมาพระราชทานปริญญาบัตร
3.2 AFFILLIATION between KKU. And CSU.
3.3 เรื่องที่จะนำเสนอสภามหาวิทยาลัย
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนเพื่อซื้อและ
จำหน่ายเวชภัณฑ์ของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2528
4.2 การใช้โทรศัพท์สายตรงติดต่อทางไกลในเรื่องส่วนตัว
4.3 ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นขออนุมัติดัดแปลงและต่อเติมสถานที่
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 โครงการระบบทะเบียนกลางด้วยคอมพิวเตอร์
5.2 บริการถ่ายเอกสาร

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2528-08-09

Files

d2528-12.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2528 ครั้งที่12,” KKU Archives, accessed April 22, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/368.

Output Formats