Browse Items (1 total)

  • Tags: ครุยวิทยฐานะกลางมหาวิทยาลัยขอนแก่น

d2532-12.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 11 /2532
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2532

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การเวียนหนังสือขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขากายวิภาคศาสตร์…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2