การประชุมคณบดีปี2528 ครั้งที่13

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2528 ครั้งที่13

Description

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
1.1 รายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 12/2528 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2528
1.2 รายงานการประชุมคณบดีครั้งพิเศษ/2528 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2528
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 โครงการระบบทะเบียนกลางโดยคอมพิวเตอร์
2.2 การเสนอชื่อแต่งตั้งคณบดีคณะแพทยศาสตร์
2.3 การให้เงินสนับสนุนเพิ่มพูนประสบการณ์ทางวิชาการ ประจำปี 2528
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 รายงานการดำเนินงานของศูนย์หนังสือ สำนักวิทยบริการ
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 โครงการจัดตั้งสถาบันบริการทางด้านวิชาการ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2528-09-02

Files

d2528-13.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2528 ครั้งที่13,” KKU Archives, accessed February 21, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/373.

Output Formats