รายงานการประชุมสภาปี2536 ครั้งที่6

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2536 ครั้งที่6

Description

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 6/2536
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2536
ณ ห้องปัญญาพล ชั้น 8 อาคารสำนักงานใหญ่ธนาคารกสิกรไทย ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 การมอบเงินให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1.2 คณบดีคณะเทคโนโลยี
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5/2536เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2536
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาปริทันตวิทยา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2536)
4.1.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2536)
4.1.3 โครงการจัดตั้งภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขสาสตร์
4.1.4 การแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณรักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ พ.ศ. 2532
4.1.5 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2536
4.1.6 เสนอแต่งตั้งคณบดีคณะแพทยศาสตร์
4.1.7 ขออนุมัติใช้เงินทุนสำรองสะสมเป็นเงินสวัสดิการเงินกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์คณะแพทยศาสตร์
4.1.8 ขออนุมัติตำแหน่งรองคณบดีฝ่านคลินิก คณะทันตแพทยศาสตร์
4.1.9 ขออนุมัติจ่ายเงินสมนาคุณรองคณบดี/รองผู้อำนวยการ เพิ่มเติม
4.1.10 ขออนุมัติเลื่อนการจัดกิจกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา ชั้นปีที่ 1
4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.2.1 การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ฯ
4.2.2 การเวียนหนังสือขออนุมัติประกาศนียบัตรและปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
4.2.3 การอนุมัติให้โอนเงินระหว่างหมวดรายจ่าย งบประมาณเงินรายได้
4.2.4 การอนุมัติเงินอุดหนุนทั่วไปเพิ่มเติม
4.2.5 ข่าวและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2536)
5.2 ขออนุมัติปริญญาและอนุปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2536-08-09

Files

2536_6.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2536 ครั้งที่6,” KKU Archives, accessed June 18, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/256.

Output Formats