Browse Items (10 total)

  • Tags: 2536

2536_9.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 8/2536 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2536
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1…

2536_8.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 7/2536 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2536
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1…

2536_7.pdf
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 7/2536
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2536
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 2…

2536_6.pdf
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 6/2536
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2536
ณ ห้องปัญญาพล ชั้น 8 อาคารสำนักงานใหญ่ธนาคารกสิกรไทย ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1…

2536_5.pdf
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 5/2536
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2536
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 2…

2536_4.pdf
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 4/2536
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2536
ณ อาคารศูนย์กาลพฤกษ์เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ถนนสายชุมแพ-ภูเขียว อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม…

2536_3.pdf
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 3/2536
เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2536
ณ ห้องปัญญาพล ชั้น 8 สำนักงานใหญ่ธนาคารกสิกรไทย กรุงเทพมหานคร

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 2…

2536_2.pdf
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 2/2536
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2536
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 2…

2536_1.pdf
รายงานการประชุมสภาปี 2536 ครั้งที่ 1
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 2…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2