รายงานการประชุมสภาปี2536 ครั้งที่7

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2536 ครั้งที่7

Description

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 7/2536
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2536
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 6/2536เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2536
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 ขออนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์
4.1.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2536)
4.1.3 หลักสูตรสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2536)
4.1.4 ผลการพิจารณาดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุด จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
4.1.5 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจัดให้มีคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย และการจัดระบบบริหารงานในบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2536
4.1.6 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษสำหรับนักศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2536 และร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตวิทยาการคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2536
4.1.7 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจสุขภาพกรณีพิเศษ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนแก่เจ้าที่ผู้ดำเนินการบริการตรวจสุขภาพกรณีพิเศษ พ.ศ. 2536
4.1.8 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนคณาจารย์คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นปริญญาโทภาคพิเศษ สำหรับสาขาวิชาทางมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และศึกษาศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2536
4.1.9 สัญญาเช่าที่ราชพัสดุที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.1.10 สัญญาการปรับปรุงกิจการร้าน K.K.U. Fuji Express
4.1.11 ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี 2537 เพิ่มเติม
4.1.12 ขอเปลี่ยนชื่อศูนย์การศึกษาต่อเนื่องเป็นสำนึกบริการวิชาการ
4.1.13 การแบ่งส่วนราชการในสำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ
4.1.14 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.1.15 เสนอแต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาการ
4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.2.1 รายงานผลการตรวจสอบบัญชี งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปี 2536
4.2.2 รายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2535 และงบประมาณรายรับ-รายจ่ายและแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2536 ของศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ K.K.U. FujiExpress
4.2.3 การเวียนหนังสือขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
4.2.4 การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ
4.2.5 ข่าวและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2536)
5.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาทันตสาธารสุข (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2536)
5.3 ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกา

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2536-10-02

Files

2536_7.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2536 ครั้งที่7,” KKU Archives, accessed February 24, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/260.

Output Formats