รายงานการประชุมสภาปี2549 ครั้งที่11

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2549 ครั้งที่11

Description

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 11/2549
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1.เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
2.เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม
2.1 กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2548
2.2 รายงานผลการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำและประเภทผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
2.3 ของดประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในเดือนมกราคม 2550
3.เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 10/2549 เมื่อวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2549
4.เรื่องสืบเนื่อง
4.1 รายงานสถานภาพสินทรัพย์และการลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพียงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2549
4.2 แผนการบริหารงานของคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์
4.3 ขออนุมัติขยายระยะเวลาในการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
4.4 ความคืบหน้าในการเสนอร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549
5.2 ข้อหารือผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์
5.3 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 2 หลักสูตร
5.4 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
6.เรื่องเสนอเพื่อทราบ
6.1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นและอธิการบดีถูกฟ้องเป็นคดีปกครอง
6.2 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเยี่ยมมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6.3 คำวินิจฉันของคณะกรรมการกฤษฎีกา กรณีคุณสมบัติของคณบดีและหัวหน้าภาควิชาและกรณีเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
6.4 การเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้อราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547
6.5 รายงานประจำปี 2548 ของสำนักงานสนับสนุนการวิจัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สสว.)
6.6 การจัดงานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปี 2550 (KKU Innovation Show 2007)
6.7 ผลการเวียนเสนอขออนุมติปริญญาบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
6.8 สรุปกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และรายงานสรุปข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่นในหน้าหนังสือพิมพ์ วารสาร สื่อมวลชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2549
6.9 รายงานผลการดำเนินงานของสำนักวิชาศึกษาทั่วไป
7.เรื่องอื่น ๆ
7.1 สรุปผลงานสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ชุดที่ 21 (17 ตุลาคม 2547-16ตุลาคม 2549)
7.2 เรื่องความขัดแย้งในคณะศิลปกรรมศาสตร์

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2549-12-06

Files

council11_49.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2549 ครั้งที่11,” KKU Archives, accessed May 20, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/261.

Output Formats