การประชุมสภาปี 2549

Dublin Core

Title

การประชุมสภาปี 2549

Collection Items

รายงานการประชุมสภาปี2549 ครั้งที่1
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2549
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1.เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
2.เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม
3.เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 9/2548 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม…

รายงานการประชุมสภาปี2549 ครั้งที่2
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2549
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1.เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
2.เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม
2.1 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง…

รายงานการประชุมสภาปี2549 ครั้งที่3
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3/2549
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1.เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
1.1…

รายงานการประชุมสภาปี2549 ครั้งที่4
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 4/2549
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1.เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
2.เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม
2.1 การรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2549 และผลกระทบจาก ONET, …

รายงานการประชุมสภาปี2549 ครั้งที่5
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5/2549
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1.เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
2.เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม
3.เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 4/2549 เมื่อวันพุธที่ 3 พฤษภาคม…

รายงานการประชุมสภาปี2549 ครั้งที่6
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 6/2549
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1.เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
2.เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม
3.เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5/2549 เมื่อวันพุธที่ 7 มิถุนายน…

รายงานการประชุมสภาปี2549 ครั้งที่7
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 7/2549
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1.เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
2.เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม
3.เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 6/2549 เมื่อวันพุธที่ 5 กรกฎาคม…

รายงานการประชุมสภาปี2549 ครั้งที่8
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 8/2549
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1.เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
2.เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม
3.เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 7/2549 เมื่อวันพุธที่ 2 สิงหาคม…

รายงานการประชุมสภาปี2549 ครั้งที่9
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 9/2549
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1.เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 การดำเนินการประชุม
2.เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม
2.1…

รายงานการประชุมสภาปี2549 ครั้งที่10
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 10/2549
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1.เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น…

รายงานการประชุมสภาปี2549 ครั้งที่11
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 11/2549
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1.เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
2.เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม
2.1 กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น …
View all 11 items

Collection Tree

  • การประชุมสภาปี 2549