รายงานการประชุมสภาปี2549 ครั้งที่1

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2549 ครั้งที่1

Description

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2549
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1.เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
2.เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม
3.เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 9/2548 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2548
4.เรื่องสืบเนื่อง
4.1 รายงานสถานภาพสินทรัพย์และการลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพียงวันที่ 27 ธันวาคม 2548
5.เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 ประมาณการรายได้-รายจ่าย ของโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2549
5.2 การกำหนดค่าน้ำหนักในแต่ละมาตรฐาน สำหรับการประเมินภายนอกในการประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา
5.3 ร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2544 แก้ไขเพิ่มเติม
5.4 ขอหารือมติสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการชะลอการสรรหาหัวหน้าภาควิชา
5.5 การสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
5.6 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
6.เรื่องเสนอเพื่อทราบ
6.1 การลงนามในบันทึกข้อตกลงกับมูลนิธิสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง
6.2 ผลการเวียนเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
6.3 กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี 2549
6.4 รายงานการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจำเดือนพฤศจิกายน และธันวาคม 2548
6.5 สรุปกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นระหว่าง 16 พฤศจิกายน - 30 ธันวาคม 2548
6.6 รายงานสรุปข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่นในหน้าหนังสือพิมพ์ วารสาร สื่อมวลชน เดือนธันวาคม 2548
7. เรื่องอื่น ๆ
7.1 การจัดการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2549
7.2 ข้อเสนอของประธานสภาคณาจารย์

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2549-01-18

Files

council1_49.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2549 ครั้งที่1,” KKU Archives, accessed May 26, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/223.

Output Formats