รายงานการประชุมสภาปี2540 ครั้งที่5

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2540 ครั้งที่5

Description

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5/2540

ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 4/2540 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2540

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจาณา
4.1.1 ขอยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาขั้นปริญญาโท ภาคพิเศษ สำหรับสาขาวิชาบริหารธุรกิจ พ.ศ. 2537
4.1.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาขั้นปริญญาเอก ภาคพิเศษ พ.ศ. 2540
4.1.3 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนการดำเนินการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่สอนเป็นภาษาไทย สำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ พ.ศ. 2540
4.1.4 เสนอขออนุมัติปริญญา ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
4.1.5 ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี 2540 เพิ่มเติม
4.1.6 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2540)
4.1.7 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2540)
4.1.8 เสนอขออนุมัติให้ผู้แทนกลุ่มสาขาวิชาในคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยที่ปฏิบัติหน้าที่ครบวาระปฏิบัติหน้าที่ต่อไปชั่วคราว
4.1.9 เสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัย (เอกสารเสนอในที่ประชุม)

4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.2.1 การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ
4.2.2 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
4.2.3 การอนุมัติให้โอนเงินระหว่างหมวดรายจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ปี 2540
4.2.4 ข่าวและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย (เอกสารเสนอในที่ประชุม)
5 เรื่องอื่นๆ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2540-05-28

Files

2540_5.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2540 ครั้งที่5,” KKU Archives, accessed June 24, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/224.

Output Formats