การประชุมสภาปี 2540

Dublin Core

Title

การประชุมสภาปี 2540

Collection Items

รายงานการประชุมสภาปี2540 ครั้งที่3
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 3/2540
ระเบียบวาระที่ เรื่อง

1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2540 เมื่อวันที่ 26 …

รายงานการประชุมสภาปี2540 ครั้งที่1
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 10/2539 เมื่อวันที่ 25…

รายงานการประชุมสภาปี2540 ครั้งที่2
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2540 เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2540
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1…

รายงานการประชุมสภาปี2540 ครั้งที่4
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3/2540 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2540
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1…

รายงานการประชุมสภาปี2540 ครั้งที่5
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5/2540

ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 4/2540 เมื่อวันที่ 30 เมษายน …

รายงานการประชุมสภาปี2540 ครั้งที่6
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 6/2540


ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 แนะนำคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะเทคโนโลยี

2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น …

รายงานการประชุมสภาปี2540 ครั้งที่7
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 7/2540

ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 6/2540 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน …

รายงานการประชุมสภาปี2540 ครั้งที่8
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงรับเชิญเสด็จมาพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 7/2540 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.…

รายงานการประชุมสภาปี2540 ครั้งที่9
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (เพิ่มเติม)
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 8/2540…

รายงานการประชุมสภาปี2540 ครั้งที่10
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
1.1 นายศักดิ์ เตชาชาญ ขอลาอกจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2540
1.2 แนะนำคณบดีคณะแพทยศาสตร์คนใหม่
ระเบียบวาระที่ 2…

รายงานการประชุมสภาปี2540 ครั้งที่12
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 กำหนดการเดินทางร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และร่วมงานพระราชทานปริญญาบัตร
1.2 เสื้อครุยนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ระเบียบวาระที่ 2…
View all 12 items

Collection Tree

  • การประชุมสภาปี 2540