รายงานการประชุมสภาปี2540 ครั้งที่11

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2540 ครั้งที่11

Subject

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 การมอบรางวัลจากเงินกองทุนพัฒนากีฬามหาวิทยาลัยให้แก่นางสาวยุพยง นามบุญลา
1.2 คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ (รศ.ดร.อารันต์ พัฒโนทัย) ได้รับเกียรติให้เป็นเมธีวิจัยอาวุโส จากสำนักกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 10/2540 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2540
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 งบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจำปี 2541 ของวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.2 สถานภาพเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เพียงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2540
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 เสนอขออนุมัติในหลักการในการออกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้เป็นไปตามข้อ 8 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2540
4.1.2 เสนอขออนุมัติยืมเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย สมทบจ่ายค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ของสำนักวิทยบริการ
4.1.3 นโยบายและแนวทางการบริหารหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่นในลักษณะโครงการพิเศษ
4.1.4 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2540)
4.1.5 เสนอขออนุมัติปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตอนุปริญญา และเสนอขอแก้คะแนนเฉลี่ยสะสมให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
4.1.6 ร่างระเบียบโครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2540
4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.2.1 การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ
4.2.2 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 ขอใช้ศัพท์เทคนิคของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
5.2 การจัดเลี้ยงฉลองปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ประจำปี พ.ศ. 2540
5.3 การแก้ปัญหาชะลอโครงการพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2540-11-26

Files

2540_11.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2540 ครั้งที่11,” KKU Archives, accessed June 24, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/251.

Output Formats