รายงานการประชุมสภาปี2540 ครั้งที่12

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2540 ครั้งที่12

Description

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 กำหนดการเดินทางร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และร่วมงานพระราชทานปริญญาบัตร
1.2 เสื้อครุยนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 11/2540 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 นโยบายบริหารอุดมศึกษาในสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว
3.2 สถานภาพเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เพียงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2540
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจำปี พ.ศ. 2541
4.1.2 โครงการฟาร์มสัตว์ปีกเชิงธุรกิจ คณะเกษตรศาสตร์
4.1.3 โครงการจัดตั้งสำนักงานบริการอนุรักษ์พลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
4.1.4 เสนอขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ปีงบประมาณ 2541 (จากเงินทุนสำรองสะสม) เพิ่มเติม ให้คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
4.1.5 คณะแพทย์ศาสตร์ขอเสนออนุมัติโอนเงินทุนสำรอง 17% งบประมาณเงินรายได้ปี 2541 ไปตั้งจ่ายในหมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจในแผนงานต่าง ๆ
4.1.6 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.2.1 การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ
4.2.2 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 862/2540 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2540 เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการตรวจวัดปริมาณยา สารพิษ หรือตรวจสอบคุณสมบัติยาสำเร็จรูป คณะเภสัชศาสตร์
4.2.3 ข่าวและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 หนังสือเรื่องตามรอยเสด็จ
5.2 การจัดทำนโยบายของสภามหาวิทยาลัย

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2540-12-17

Files

2540_12.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2540 ครั้งที่12,” KKU Archives, accessed June 24, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/252.

Output Formats