รายงานการประชุมสภาปี2542 ครั้งที่4

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2542 ครั้งที่4

Description

รายงานการประชุมสภาปี2542 ครั้งที่4
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้ง
1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง
1.2.1 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนรองอธิการบดีและผู้แทนผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก และศูนย์
1.2.2 การตอบรับยินดีรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ของเจ้าชายอากิชิโน แห่งประเทศญี่ปุ่น
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3/2542 เมื่อวันพฤษภาคม พ.ศ. 2542
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 การเสนอขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา (การเสนอขออนุมัติปริญญาให้นางสาวลัดดา เลิศศรี และนายปรัชญา มหาวินิจฉัยมนตรี)
3.2 การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาโทไปแล้ว
3.3 รายงานสถานภาพเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเพียงวันที่ 21 พฤษภาคม 2542
3.4 รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาบอกเลิกสัญญาก่อสร้างหอพักนักศึกษา ( สธ 75/2541 ลงวันที่ 29 กันยายน 2542 )
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 เสนอขอปรึกษาหารือเกี่ยวกับการกล่าวหาคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.1.2 คณะแพทยศาสตร์เสนอขออนุมัติเปลี่ยนชื่อฝ่ายจาก “ฝ่ายกิจการพิเศษ” เป็น “ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์”
4.1.3 เสนอความเห็นชอบในโครงการรับนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษคณะวิทยาศาสตร์
4.1.4 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
4.1.5 เสนอขอถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาไปแล้ว
4.1.8 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข (ประเภทปรับปรุงเล็กน้อย พ.ศ. 2542)
4.1.9 ร่างพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย ครุยประจำตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร และคณาจารย์ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ...
4.1.10 ร่างงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2543 ของโครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.1.11 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2542 จำนวน 7 สาขาวิชา )
4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.2.1 ผลการเวียนเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
4.2.2 รูปแบบปริญญาบัตรของสถาบันสมทบ
4.2.3 ข่าวและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
4.2.2 การเวียนหนังสือขออนุมัติปริญญา ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
4.2.6 ข่าวและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2542 )
5.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2542)
5.3 หลักสูตรศิลปะศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2542)
5.4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2542)
5.5 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรแหล่งน้ำ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2542)
5.6 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะบดีคณะศึกษาศาสตร์
5.7 จังหวัดหนองบัวลำภูขอให้จัดตั้งวิทยาเขตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ จังหวัดหนองบัวลำภู
5.8 การเปลี่ยนแปลงกำหนดวันในการเยี่ยมหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.9 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2542)
5.10 คณะกรรมการดูแลการนำเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยไปฝากในสถาบันการเงินเสนอขออนุมัติหลักการในการนำเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยไปลงทุนเพิ่มเติมอีก
5.11 รายงานความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมรองรับการประชุมวิชาการนานาชาติระดับโลกด้านปฐพีวิทยา ครั้งที่ 17 พ.ศ. 2545
5.12 เรียนเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง การประเมินมหาวิทยาลัยของศาสตราจารย์เกษม วัฒนชัย
5.13 การเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในอับดับ Top Ten

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2542-05-26

Files

2542_4.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2542 ครั้งที่4,” KKU Archives, accessed June 17, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/253.

Output Formats