รายงานการประชุมสภาปี2549 ครั้งที่8

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2549 ครั้งที่8

Description

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 8/2549
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1.เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
2.เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม
3.เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 7/2549 เมื่อวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2549
4.เรื่องสืบเนื่อง
4.1 รายงานสถานภาพสินทรัพย์และการลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพียงวันที่ 18 สิงหาคม 2549
4.2 สรุปสาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการและวิจัยฯเกี่ยวกับทิศทางการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
4.3 การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
4.4 รายงานการดำเนินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 ขออนุมัติรายชื่อหลักสูตรใหม่บรรจุแผนฯ ที่จะเปิดเพิ่มเติมในปีการศึกษา 2550
5.2 เสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ และรางวัลพระธาตุพนมทองคำ ประจำปี 2549
5.3 ผลการพิจารณาการแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ สาขาวิชาพืชไร่
5.4 การดำเนินการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคลลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2549
5.5 การเสนอผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
5.6 เสนอแต่งตั้งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5.7 ขออนุมัติจัดตั้งศูนย์วิจัยร่วมด้านส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ
5.8 ร่างสัญญา และ TOR โครงการก่อสร้างและบริหารอาคารชุดพักอาศัยบุคลากรเพื่อเป็นสวัสดีการของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.9 ร่างงบประมาณประจำปี 2550 ของสถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
5.10 เรื่องเสนอจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์
5.11 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 2 หลักสูตร
5.12 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
6.เรื่องเสนอเพื่อทราบ
6.1 แผนปฏิบัติราชการ/แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550
6.2 สรุปรายงานผลการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2546-2549
6.3 รายงานผลการดำเนินงาน ด้านการผลิตบัณฑิต และวิเทศสัมพันธ์ ปี(2546-2549)
6.4 ชี้แจงข้อกล่าวหาว่าอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นกระทำผิดวินัยร้ายแรง
6.5 ผลการเวียนเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
6.6 สรุปกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและรายงานสรุปข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่นในหน้าหนังสือพิมพ์ วารสาร สื่อมวลชน ประจำเดือนสิงหาคม 2549
7. เรื่องอื่น ๆ
7.1 การจัดลำดับเพื่อประเมินศักยภาพของมหาวิทยาลัยไทย ปี 2548
7.2 ความคืบหน้าในการดำเนินงานของคณะกรรมการด้านการบริหารจัดการที่ดี
7.3 การเปิดคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2549-09-06

Files

council8_49.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2549 ครั้งที่8,” KKU Archives, accessed June 18, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/254.

Output Formats