รายงานการประชุมสภาปี2542 ครั้งที่6

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2542 ครั้งที่6

Subject

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้ง (ไม่มี)
1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5/2542 เมื่อวันที่ 30
มิถุนายน พ.ศ. 2542
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหาคณบดี พ.ศ. 2542
3.2 รายงานผลการสืบสวนหาข้อเท็จจริงสาเหตุความผิดพลาดและผู้รับผิดชอบกรณีเสนอขอถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาไปแล้ว
3.3 รายงานสถานภาพเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเพียงวันที่ 16 กรกฎาคม 2542
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ประเภทปรับปรุงเล็กน้อย พ.ศ. 2542 )
4.1.2 เสนอขออนุมัติปริญญาและประกาศนียบัตรบัณฑิตให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
4.1.3 เสนอขออนุมัติแก้ไขคะแนนเฉลี่ยสะสมของผู้ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาไปแล้วของโครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
4.1.4 เสนอขอความเห็นชอบในการรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (ต่อเนื่อง 2 ปีเทียบเท่าปริญญาตรี) ของสถาบันสมทบ
4.1.5 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการโครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
4.1.6 เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นกรรมการส่งเสริมกิจการโครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.2.1 การขอให้ยกเลิกโครงการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์และบอกเลิกการประมูล
4.2.2 ผลการเวียนเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
4.2.6 ข่าวและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ไม่มี)

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2542-07-21

Files

2542_6.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2542 ครั้งที่6,” KKU Archives, accessed May 20, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/255.

Output Formats