การประชุมสภาปี 2542

Dublin Core

Title

การประชุมสภาปี 2542

Collection Items

รายงานการประชุมสภาปี2542 ครั้งที่2
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ประธานจะแจ้ง
1.1.1 พิธีมอบเสื้อสามารถและโล่เกียรติยศให้แก่นักศึกษา
1.1.2 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง (ไม่มี)
4.1.1…

รายงานการประชุมสภาปี2542 ครั้งที่4
รายงานการประชุมสภาปี2542 ครั้งที่4
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้ง
1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง
1.2.1 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนรองอธิการบดีและผู้แทนผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก และศูนย์
1.2.2…

รายงานการประชุมสภาปี2542 ครั้งที่7
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้ง (ไม่มี)
1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง
1.2.1 การพ้นจากตำแหน่งคณบดีที่เกษียณอายุราชการ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 6/2542 เมื่อวันที่…

รายงานการประชุมสภาปี2542 ครั้งที่8
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้ง (ไม่มี)
1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง
1.2.1 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนก่น (ฉบับที่ 396/2542) เรื่อง ประกาศการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร
1.2.2…

รายงานการประชุมสภาปี2542 ครั้งที่9
ระเบียบวาระที่ 1 1.1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่มี)
1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง
1.2.1 เปลี่ยนแปลงวันทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ แทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น…

รายงานการประชุมสภาปี2542 ครั้งที่10
ระเบียบวาระที่ 1 1.1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1.1 การประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นในเดือนธันวาคม 2542
1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง
1.2.1 งานเลี้ยงฉลองปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และพระธาตุพนมทองคำ
ระเบียบวาระที่ 2…

รายงานการประชุมสภาปี2542 ครั้งที่11
ระเบียบวาระที่ 1 1.1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่มี)
1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง
1.2.1 การตอบขอบคุณของพลเอกพิเดล วอลเดช รามอส
1.2.2 หนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบับวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2542 หน้าที่ 13 ลงข่าวเกี่ยวกับการทูลเกล้าฯถวาย ถวาย…
View all 8 items

Collection Tree

  • การประชุมสภาปี 2542