รายงานการประชุมสภาปี2542 ครั้งที่7

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2542 ครั้งที่7

Description

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้ง (ไม่มี)
1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง
1.2.1 การพ้นจากตำแหน่งคณบดีที่เกษียณอายุราชการ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 6/2542 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2542
4.2.1 การขอให้ยกเลิกโครงการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์และบอกเลิกการประมูล
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 รายงานสถานภาพเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเพียงวันที่ 19 สิงหาคม 2542
3.2 เสนอขออนุมัติแก้ไขคะแนนเฉลี่ยสะสมของผู้ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาไปแล้วของโครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
3.3 รายงานผลการดำเนินการของคณะกรรมการประเมินผลมหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 เสนอขออนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์
4.1.2 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ และส่วนข้าราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2542
4.1.3 เสนอขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี 2543 เพิ่มเติม
4.1.4 เสนอขออนุมัติผูกพัน เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยระยะยาวเพื่อเป็นค่าบำรุงรักษาสายส่งไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
4.1.5 เสนอขออนุมัติปริญญาและอนุปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.2.1 การเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตร
4.2.2 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542
4.2.3 ผลการเวียนเสนอขออนุมัติปริญญา ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
4.2.4 ข่าวและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ไม่มี)
5.1 เสนอขออนุมัติแก้ชื่อ และคะแนนเฉลี่ยสะสมของผู้สำเร็จการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาไปแล้ว
5.2 เสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลพระธาตุพนมทองคำประจำปี พ.ศ. 2542
5.3 ปัญหาการใช้หรือต่อเติมบ้านพักของราชการเป็นร้านค้า
5.4 การดำเนินการในการปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล
5.5 ขอหารือเรื่องสีของครุยวิทยฐานะโครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
5.6 การบริหารจัดการเกี่ยวกับชุมชนที่อาศัยอยู่บริเวณรอบ ๆ มหาวิทยาลัย

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2542-08-25

Files

2542_7.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2542 ครั้งที่7,” KKU Archives, accessed July 19, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/258.

Output Formats