รายงานการประชุมสภาปี2549 ครั้งที่9

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2549 ครั้งที่9

Description

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 9/2549
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1.เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 การดำเนินการประชุม
2.เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม
2.1 กำหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2548
3.เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 8/2549 เมื่อวันพุธที่ 6 กันยายน 2549
4.เรื่องสืบเนื่อง
4.1 รายงานสถานภาพสินทรัพย์และการลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพียงวันที่ 15 กันยายน 2549
5.เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 การเสนอชื่อแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.2 (ร่าง)งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.3 ประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2550 ของสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
5.4 การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
5.5 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 2 หลักสูตร
5.6 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
6.เรื่องเสนอเพื่อทราบ
6.1 ผลการเวียนเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
6.2 สรุปกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และรายงานสรุปข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่นในหน้าหนังสือพิมพ์ วารสาร สื่อมวลชน ประจำเดือนกันยายน 2549
7.เรื่องอื่น ๆ
7.1 ขอเสนอแต่งตั้งผู้อำนวยการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
7.2 ขอขยายเวลาการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย
7.3 การสมัครรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ ของศาสตราจารย์เมธา วรรณพัฒน์

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2549-10-04

Files

council9_49.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2549 ครั้งที่9,” KKU Archives, accessed May 22, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/257.

Output Formats