รายงานการประชุมสภาปี2549 ครั้งที่10

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2549 ครั้งที่10

Description

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 10/2549
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1.เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2.เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม
2.1 รายงานผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บริหาร
3.เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 9/2549 เมื่อวันพุธที่ 4 ตุลาคม 2549
4.เรื่องสืบเนื่อง
4.1 การเสนอผลการดำเนินงานของคณะเภสัชศาสตร์
4.2 การเสนอผลการดำเนินงานของสำนักวิทยบริการ
4.3 รายงานสถานภาพสินทรัพย์และการลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพียงวันที่ 17 ตุลาคม 2549
4.4 เรื่อง การดำเนินการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2549
4.5 ขออนุมัติขยายเวลาการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ
5.เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 ขอแก้ไขร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คุณสมบัติและวิธีการสรรหากรรมการประจำคณะจากคณาจารย์ประจำ พ.ศ.2549
5.2 เสนอแต่งตั้งกรรมการการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น (เพิ่มเติม)
5.3 การสรรหาคณบดีคณะเภสัชศาสตร์
5.4 การสรรหาผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ
5.5 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 4 หลักสูตร
5.6 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
6.เรื่องเสนอเพื่อทราบ
6.1 การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2549
6.2 สรุปกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และรายงานสรุปข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่นในหน้าหนังสือพิมพ์ วารสาร สื่อมวลชน ประจำเดือนตุลาคม 2549
6.3 ผลการเวียนเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
7.เรื่องอื่น ๆ
7.1 การยืนยันร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อการปรับเปลี่ยนสถานภาพสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เป็นส่วนราชการ ไปเป็นสถาบันอุดมศึกษา ในกำกับของรัฐ
7.2 การสรรหาสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ
7.3 นายเจตน์ ธนวัฒน์ กล่าวอำลาสภามหาวิทยาลัย

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2549-11-01

Files

council10_49.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2549 ครั้งที่10,” KKU Archives, accessed May 22, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/259.

Output Formats