รายงานการประชุมสภาปี2542 ครั้งที่10

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2542 ครั้งที่10

Description

ระเบียบวาระที่ 1 1.1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1.1 การประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นในเดือนธันวาคม 2542
1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง
1.2.1 งานเลี้ยงฉลองปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และพระธาตุพนมทองคำ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 8/2542 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2542
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 รายงานสถานภาพเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเพียงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2542
3.2 การขออนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์
3.3 รายงานการดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น (โครงการการบริหารของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล)
3.4 เสนอขอหารือเกี่ยวกับการดำเนินกรทางวินัยแก่นักศึกษา
3.5 การตรวจสอบการอนุมัติให้นักศึกษาใช้รถยนต์กรณีที่ไปมอบตัวต่อกองปราบปราม
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
4.1.2 เสนอแต่งตั้งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์
4.1.3 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2542
4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.2.1 ผลการเวียนเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
4.2.2 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีประจำปีงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ.2542 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.2.3 สรุปความก้าวหน้าและรายงานผลการตรวจสอบบัญชีโครงการพิเศษผลิตบัณฑิตวิทยาการคอมพิวเตอร์
4.2.4 รายงานผลการดำเนินงานและรายงานผลการตรวจสอบบัญชีของศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2541
4.2.5 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีโครงการพิเศษผลิตทันตแพทย์ขั้นปริญญาโท (สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน) คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณเงินรายได้ปี 2542
4.2.6 ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 การดำเนินการบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย
5.2 ขออนุมัติหลักการแก้ไขสัญญาก่อสร้าง
5.3 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการเปิดหลักสูตรที่ได้รับการบรรจุในแผนฯ 9 มาเป็นแผนฯ8
5.4 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการสมัคร เข้าศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2542
5.5 เสนอขอแก้ชื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาไปแล้ว
5.6 เรื่องเสนอแนะอื่น ๆ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2542-11-24

Files

2542_10.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2542 ครั้งที่10,” KKU Archives, accessed May 20, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/266.

Output Formats