รายงานการประชุมสภาปี2542 ครั้งที่11

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2542 ครั้งที่11

Description

ระเบียบวาระที่ 1 1.1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่มี)
1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง
1.2.1 การตอบขอบคุณของพลเอกพิเดล วอลเดช รามอส
1.2.2 หนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบับวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2542 หน้าที่ 13 ลงข่าวเกี่ยวกับการทูลเกล้าฯถวาย ถวาย และประทานถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิต
1.2.3 หนังสือที่ระลึกพระธาตุพนมทองคำ
1.2.4 กำหนดการสำหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยในวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2542
1.2.5 งานเลี้ยงฉลองปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระธาตุพนมทองคำ และศิษย์เก่าดีเด่น
1.2.6 ห้องเปลี่ยนชุดครุยของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 10/2542 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2542
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 รายงานสถานภาพเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเพียงวันที่ 16 ธันวาคม 2542
3.2 รายงานการประเมินความเหมาะสมในการศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ของนายพิชญ์ สันติรุ่งเรือง
3.3 ผลการพิจารณาอุทธรณ์โทษวินัยศึกษา
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 เสนอแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ศูนย์บริการวิชาการและศูนย์คอมพิวเตอร์
4.1.2 เสนอขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี 2543 เพิ่มเติม
4.1.3 งบประมาณประจำปี 2543 ของโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2543)
4.1.4 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
4.1.5 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.1.6 เสนอเพื่อพิจารณากำหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ.2543
4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.2.1 ผลการเวียนเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
4.2.2 ข่าวและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าภาควิชา พ.ศ.2541

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2542-12-22

Files

2542_11.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2542 ครั้งที่11,” KKU Archives, accessed May 20, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/267.

Output Formats