รายงานการประชุมสภาปี2533 ครั้งที่1

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2533 ครั้งที่1

Description

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 10/2532 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2532 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2532
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอพิจารณา
4.1.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์เทคนิค
4.1.2 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2533
4.1.3 โครงการจัดตั้งวิชาภาควิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
4.1.4 โครงการจัดตั้งภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
4.1.5 โครงการจัดตั้งภาควิชาทันตรังสีวิทยา ภาควิชาพยาธิวิทยาช่องปากและภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ขอถอนระเบียบวาระนี้เพื่อพิจารณาทบทวนก่อน
4.1.6 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการดำเนินการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก พ.ศ. 2533
4.1.7 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนก่น ว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์ ข้าราชการและลูกจ้างที่ถึงแก่ความตาม พ.ศ. 2533
4.1.8 สภาคณาจารย์ขอให้พิจารณาทบทวนกรณีการคัดเลือกบุคคลที่มาดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์
4.1.9 ขออนุมัติยืมเงินทุนสำรองของมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างอาคาร “ 20 ปี สาธิต มข.”
4.2 เรื่องเสนอแต่งตั้ง
4.2.1 เสนอแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาและรองหัวหน้าภาควิชา
4.2.2 เสนอแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำคณะ
4.2.3 เสนอแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการ
4.3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.3.1 การเวียนหนังสือ ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
4.3.2 การอนุมัติให้โอนเงินระหว่างหมวดรายจ่าย งบประมาณเงินรายได้
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 ขออนุมัติในหลักการจัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และรับนักศึกษาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
5.2 เสนอแต่งตั้งคณะบดีคณะทัตแพทยศาสตร์
5.3 การประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นในเดือนมีนาคม 2533

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2533-01-26

Files

c_ 1 2533.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2533 ครั้งที่1,” KKU Archives, accessed June 13, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/268.

Output Formats