รายงานการประชุมสภาปี2533 ครั้งที่2

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2533 ครั้งที่2

Description

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2533 เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2533
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 โครงการจัดตั้งภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
3.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการการสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้าง พ.ศ. 2533
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยสภาคณาจารย์ พ.ศ.2532
4.1.2 โครงการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539 )
4.1.3 โครงการบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์
4.1.4 ขออนุมัติยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาบางรายการ
4.1.5 ขออนุญาตนำเงินทุนสำรองไปตั้งจ่ายเป็นกองทุนพัฒนาและส่งเสริมด้านวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
4.1.6 ขออนุมัติจ่ายเงินรายได้ เพื่อช่วยเหลือบิดา-มารดาของนายโสภณ อินสาลี
4.2 เรื่องเสนอแต่งตั้ง
4.2.1 เสนอแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาและรองหัวหน้าภาควิชา
4.2.2 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการในคณะกรรมการประจำคณะ
4.2.3 เสนอแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการ
4.3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.3.1 การเวียนหนังสือขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 ขออนุมัติปริญญาและประกาศนียบัตรบัณฑิตแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
5.2 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิลาออก
5.3 CIDA ขยายความช่วยเหลือสถาบันวิจัยและพัฒนา
5.4 กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยในเดือนมีนาคม 2533

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2533-02-24

Files

c_2 2533.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2533 ครั้งที่2,” KKU Archives, accessed May 24, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/269.

Output Formats