รายงานการประชุมสภาปี2533 ครั้งที่3

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2533 ครั้งที่3

Description

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2533 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์พ.ศ. 2533
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 การเปิดสอนปริญญาโทขั้นพิเศษ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 หลักสูตรวิชาโทปรัชญา วิชาโทศาสนา และวิชาโทปรัชญาและศาสนา
4.1.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก พ.ศ. 2533
4.1.3 งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปีงบประมาณ 2534
4.1.4 ขออนุญาตตั้งงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2533 เพิ่มเติมและขอโอนเงินทุนสำรอง
4.1.5 ขออนุญาตจ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ
4.1.6 ร่างวัตถุประสงค์ นโยบาย และมาตรการของแผนพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระยะที่ 7
4.2 เรื่องเสนอแต่งตั้ง
4.2.1 เสนอแต่งตั้งคณบดีคณะ เทคนิคการแพทย์ และคณดีคณะสาธารณะสุขศาสตร์
4.2.2 เสนอแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และรองผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
4.2.3 เสนอแต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
4.2.4 เสนอแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำคณะ
4.3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.3.1 การอนุมัติให้โอนเงินระหว่างหมวดรายจ่าย งบประมาณเงินรายได้
4.3.2 การเวียนหนังสือขออนุมัติปริญญาและประกาศนียบัตรบัณฑิตแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
4.3.3 รายงานผลการดำเนินงานโครงการประสานงานนักศึกษาเกษตรศาสตร์นานาชาติ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 ขออนุมัติปริญญาและประกาศนียบัตรบัณฑิตแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2533-03-31

Files

c_3 2533.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2533 ครั้งที่3,” KKU Archives, accessed June 13, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/270.

Output Formats