รายงานการประชุมสภาปี2533 ครั้งที่4

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2533 ครั้งที่4

Description

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3/2533 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2533
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยสภาคณาจารย์ พ.ศ. 2533
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2533
4.1.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยค่าธรรมเนียมสมัครสอบคัดเลือกและค่าธรรมเนียมการศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2533
4.1.3 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยสระว่ายน้ำของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2533
4.1.4 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนในการดำเนินงานภาคการศึกษาฤดูร้อน พ.ศ. 2533
4.1.5 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมการใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2533
4.1.6 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมการใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ สำหรับข้าราชการ พ.ศ. 2533
4.1.7 ผลการคัดเลือกผู้เช่าเวลาสถานีวิทยุ FM.103 และร่างสัญญาเช่า
4.1.8 ขออนุมัติใช้เงินผลประโยชน์จากค่าเช่าเวลาสถานีวิทยุ FM.103 และขออนุมัติโอนเงินทุนสำรองสำนักงานอธิการบดี
4.2 เรื่องเสนอแต่งตั้ง
4.2.1 เสนอแต่งตั้งอธิการบดี
4.2.2 เสนอแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาและรองหัวหน้าภาควิชา
4.2.3 เสนอแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำคณะ
4.3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.3.1 การเวียนหนังสือขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
4.3.2 รายงานผลการดำเนินโครงการประสานงานนักศึกษาเกษตรศาสตร์นานาชาติ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 เสนอแต่งตั้งอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน
5.2 ขออนุมัติปริญญาและประกาศนียบัตรบัณฑิตแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2533-04-28

Files

c_4 2533.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2533 ครั้งที่4,” KKU Archives, accessed June 13, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/271.

Output Formats