รายงานการประชุมสภาปี2533 ครั้งที่5

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2533 ครั้งที่5

Description

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 4/2533 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2533
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมการใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2533
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจัดให้มีคณะกรรมการประจำศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง และการจัดระบบบริหารงานในศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง พ.ศ. 2533
4.1.2 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2533
4.1.3 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยกองทุนพัฒนาและส่งเสริมข้าราชการและลูกจ้างทางด้านวิชาการ พ.ศ. 2533
4.1.4 ขออนุมัติตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะแพทย์ศาสตร์
4.1.5 ขอเพิ่มเติมรายละเอียดในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา พ.ศ. 2530
4.2 เรื่องเสนอแต่งตั้ง
4.2.1 เสนอแต่งตั้งรองคณบดี
4.2.2 เสนอแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาและรองหัวหน้าภาควิชา
4.2.3เสนอแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการ
4.3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.3.1 การอนุมัติให้โอนเงินระหว่างหมวดรายจ่าย งบประมาณเงินรายได้
4.3.2 การเวียนหนังสือขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 หลักสูตรสาธารณะสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณะสุขศาสตร์ หลักสูตรปรังปรุงใหม่ พ.ศ. 2533
5.2 ผลการพิจารณาทบทวนแนวทางการจัดตั้งภาควิชาชีวเคมี และหลักสูตรชีวเคมี
5.3 เสนอแต่งตั้งรองคณบดี
5.4 เสนอแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาและรองหัวหน้าภาควิชา
5.5 แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำคณะ
5.6 ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2533-05-25

Files

c_5 2533.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2533 ครั้งที่5,” KKU Archives, accessed June 13, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/272.

Output Formats