รายงานการประชุมสภาปี2533 ครั้งที่6

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2533 ครั้งที่6

Description

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5/2533 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2533
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 หลักสูตรสาธารณะสุขศาสตร์บัณฑิต สาขาสาธารณะสุขศาสตร์ พ.ศ. 2533
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1ร่างแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระยะที่ 7
4.1.2 ร่างพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาฯ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ...
4.1.3 โครงการจัดตั้งภาควิชาวินิจฉัยโรคช่องปาก คณะทันตแพทย์ศาสตร์
4.1.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา พ.ศ. 2533
4.1.5 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2533
4.1.6 ขออนุมัติให้เอกชนเช่าที่ดินของมหาวิทยาลัยบริเวณถนนมิตรภาพ
4.1.7 ขออนุมัติยืมเงินรายได้เพื่อสร้างหอประชุมอีสานเขียวและหอพักอาจารย์
4.1.8 ขออนุมัติปรับค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว งบประมาณเงินรายได้
4.1.9 ขออนุมัติยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
4.1.10 ขอความเห็นชอบให้ธนาคารกรุงไทยตั้งสาขาย่อยและ A.T.M
4.2 เรื่องเสนอแต่งตั้ง
4.2.1 เสนอแต่งตั้งคณบดี
4.2.2 เสนอแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาและรองหัวหน้าภาควิชา
4.2.3 เสนอแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำศูนย์คอมพิวเตอร์
4.3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.3.1 การอนุมัติให้โอนเงินระหว่างหมวดรายจ่าย งบประมาณเงินรายได้
4.3.2 การเวียนหนังสือขออนุมัติปริญญาและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 สรุปรายงานการเงิน งบประมาณเงินรายได้ปี 2533 และขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่าย
5.2 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.3 เสนอแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาและรองหัวหน้าภาควิชา (เพิ่มเติม)
5.4 เสนอแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์
5.5 เสนอแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการ
5.6 ขออนุมัติอนุปริญญา ปริญญา และประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2533-06-30

Files

c_6 2533.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2533 ครั้งที่6,” KKU Archives, accessed June 13, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/273.

Output Formats