รายงานการประชุมสภาปี2533 ครั้งที่ึ7

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2533 ครั้งที่ึ7

Description

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 6/2533 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2533
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยกองทุนพัฒนา และส่งเสริมด้านวิชาการของคณะ พ.ศ. 2533
4.1.2 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยค่าตอบแทนเหมาจ่ายในการให้บริการทางวิชาการนอกเวลาราชการปกติที่คลีนิคทันตกรรมพิเศษ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ พ.ศ. 2533
4.2 เรื่องเสนอแต่งตั้ง
4.2.1 เสนอแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาและรองหัวหน้าภาควิชา
4.3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.3.1 รายงานผลการตรวจบัญชี เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณเงินรายได้ 2533
4.3.2 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีของศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.3.3 การอนุมัติให้โอนเงินระหว่างหมวดรายจ่ายงบประมาณเงินรายได้
4.3.4 การเวียนหนังสือขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 ขออนุมัติโอนเงินรับฝาก งบประมาณเงินรายได้ปี 2534
5.2 เสนอแต่งตั้งรองคณะบดีฝ่ายบริหาร บัณฑิตวิทยาลัย
5.3 เสนอแต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชา
5.4 ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
5.5 รับทราบการใช้ชื่อห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2533-07-27

Files

c_7 2533.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2533 ครั้งที่ึ7,” KKU Archives, accessed June 13, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/274.

Output Formats