รายงานการประชุมสภาปี2533 ครั้งที่8

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2533 ครั้งที่8

Description

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
1.2 กำหนดการพระราชปริญญาบัตร
1.3 สรุปข่าวและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 7/2533 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2533
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยบัณฑิตศึกษาขั้นประกาศนียบัตรบัณฑิต พ.ศ. 2533
4.1.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการเดินรถโดยสารภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2533
4.1.3 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ พ.ศ. 2533
4.1.4 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลทางทันตกรรมของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2533
4.1.5 ขออนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์
4.1.6 โครงการหาทุนเพื่อสร้างศาลาพระราชปริญญาบัตร
4.1.7 ขออนุมัติยืมเงินรายได้เพื่อสร้างศาลาพระราชปริญญาบัตร
4.1.8 การก่อสร้างอาคารที่ทำการชมรมทางศาสนา
4.1.9 ขออนุมัติใช้งานทุนสำรอง และขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ ปี 2534 เพิ่มเติม
4.1.10 งบประมาณเงินรายได้ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.1.11 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขอยืมเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.2 เรื่องเสนอแต่งตั้ง
4.2.1 เสนอแต่งตั้งศาสตร์ตราจารย์พิเศษ
4.2.2 เสนอแต่งตั้งคณะบดี
4.2.3 เสนอแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาและรองหัวหน้าภาควิชา
4.2.4 เสนอแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำคณะ
4.2.5 เสนอแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
4.2.6 เสนอแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการ
4.2.7 เสนอแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
4.2.8 เสนอแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำศูนย์คอมพิวเตอร์
4.3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.3.1 การอนุมัติให้โอนเงินระหว่างหมวดรายจ่ายงบประมาณเงินรายได้
4.3.2 การเวียนหนังสือขออนุมัติปริญญาและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 เสนอแต่งตั้งกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.2 เสนอแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำคณะ (เพิ่มเติม)
5.3 เสนอแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการ (เพิ่มเติม)
5.4 ขออนุมัติใช้เงินทุนสำรอง (เพิ่มเติม)
5.5 ขอขยายวงเงินสวัสดิการเงินกู้เพื่อการเคหสงเคราะห์
5.6 ขออนุมัติปริญญาและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2533-09-22

Files

c_ 8 2533.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2533 ครั้งที่8,” KKU Archives, accessed June 13, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/275.

Output Formats