รายงานการประชุมสภาปี2533 ครั้งที่9

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2533 ครั้งที่9

Description

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 8/2533 เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2533
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 โครงการหาทุนเพื่อสร้างศาลาพระราชทานปริญญาบัตร
3.2 ผลการประมูลสร้างอาคารพาณิชย์ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย
3.3 การให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเสนอขออนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาเทคโนโลยีธรณี และสาขาเทคโนโลยีอาหาร หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2533
4.1.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยบัณฑิตศึกษาขั้นปริญญาบัตรบัณฑิต พ.ศ. 2533
4.1.3 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการเงินในการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยวิธีรัยตรง พ.ศ. 2533
4.1.4 ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี 2534 เพิ่มเติม
4.1.5 ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
4.2 เรื่องเสนอแต่งตั้ง
4.2.1 เสนอแต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
4.2.2 เสนอแต่งตั้งรองคณะบดี และรองผู้อำนวยการ
4.2.3 เสนอแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาและรองหัวหน้าภาควิชา
4.2.4 เสนอแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำคณะ
4.2.5 เสนอแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการ
4.3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.3.1 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษขอลาออกจากตำแหน่ง
4.3.2 การเวียนหนังสือขออนุปริญญาและประกาศนียบัตรบัณฑิตแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 ขออนุมัติประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2533-10-26

Files

c_9 2533.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2533 ครั้งที่9,” KKU Archives, accessed June 14, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/276.

Output Formats