รายงานการประชุมสภาปี2533 ครั้งที่10

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2533 ครั้งที่10

Description

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 9/2533 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2533
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อมหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2533
4.1.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง
4.1.3 โครงการจัดตั้งภาควิชานิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม
4.1.4 โครงการจัดตั้งภาควิชาพัฒนาสังคม
4.1.5 โครงการจัดตั้งภาควิชาปรัชญาและศาสนา
4.1.6 โครงการจัดตั้งภาควิชาประวัติศาสตร์และโบราณคดี
4.1.7 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจ่ายเงินสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรมของศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง พ.ศ. 2533
4.1.8 ขอความเห็นชอบร่างสัญญาเช่าที่ดินเพื่อก่อสร้างสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
4.1.9 โครงการให้เอกชนลงทุนสร้างหอพักในมหาวิทยาลัย
4.1.10 ขออนุมัติใช้เงินทุนสำรอง
4.2 เรื่องเสนอแต่งตั้ง
4.2.1 เสนอแต่งตั้งรองคณะบดี
4.2.2 เสนอแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาและรองหัวหน้าภาควิชา
4.2.3 เสนอแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
4.2.4 เสนอแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำคณะ
4.2.5 เสนอแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการ
4.3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.3.1 การอนุมัติให้โอนเงินระหว่างหมวดรายจ่ายงบประมาณเงินรายได้
4.3.2 การเวียนหนังสือขออนุปริญญาและประกาศนียบัตรบัณฑิตแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 ขออนุมัติงบประมาณศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2533
5.2 ตีความข้อ 25.4.2.2 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2529
5.3 ขออนุมัติแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2533-12-14

Files

c_10 2533.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2533 ครั้งที่10,” KKU Archives, accessed June 17, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/277.

Output Formats