รายงานการประชุมสภาปี2545 ครั้งที่1

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2545 ครั้งที่1

Description

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2545
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม
3 การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 11/2544 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2544
4 เรื่องสืบเนื่อง
4.1 การขอให้ทบทวนมติสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ…
4.2 รายงานสถานภาพเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เพียงวันที่ 16 มกราคม 2545
4.3 รายงานความคืบหน้าของ คณะกรรมการกำกับนโยบายและแผนมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.4 การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดเตรียมระบบบริหารและข้อบังคับประกอบพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่นในกำกับของรัฐ
5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2545)
5.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชารังสีวิทยา (ทุกสาขา) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2545)
5.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2544)
5.4 หลักสูตรศิลปะศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ในลักษณะโครงการพิเศษ
5.5 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
5.6 งบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2545 ของวิทยาลัยบัณฑิตการศึกษาการจัดการ
5.7 ขออนุมัติกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย
5.8 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา (เอกสารเสนอในที่ประชุม)
6 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
6.1 ผลการเวียนเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
6.2 สรุปกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ระหว่าง 3 พฤศจิกายน - 28 ธันวาคม 2544
6.3 รายงานประจำปีงบประมาณ 2544 ของสถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6.4 รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2544 ของสถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7 เรื่องอื่นๆ
7.1 เสนอผลการวิจัยพรรณไม้และนกในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2545-01-30

Files

2545_1.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2545 ครั้งที่1,” KKU Archives, accessed May 18, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/278.

Output Formats