การประชุมสภาปี 2545

Dublin Core

Title

การประชุมสภาปี 2545

Collection Items

รายงานการประชุมสภาปี2545 ครั้งที่1
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2545
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม
3 การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 11/2544 เมื่อวันที่ 8 …

รายงานการประชุมสภาปี2545 ครั้งที่2
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2545
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม

3 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 1/2545 เมื่อวันที่ 30 มกราคม …

รายงานการประชุมสภาปี2545 ครั้งที่3
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3/2545
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม

3 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 2/2545 เมื่อวันที่ 28 …

รายงานการประชุมสภาปี2545 ครั้งที่5
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5/2545
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม

3 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 4/2545 เมื่อวันที่ 24 เมษายน …

รายงานการประชุมสภาปี2545 ครั้งที่6
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 6/2545
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1.เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 กรรมการสภามหาวิทยาลัยลาประชุม
2.เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม
3.เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น…

รายงานการประชุมสภาปี2545 ครั้งที่7
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 7/2545
ระเบียบวาระที่ เรื่อง

1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม

3 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 6/2545 เมื่อวันที่ 26 …

รายงานการประชุมสภาปี2545 ครั้งที่9
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 9/2545
ระเบียบวาระที่ เรื่อง

1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม

3 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 8/2545 เมื่อวันที่ 28 …

รายงานการประชุมสภาปี2545 ครั้งที่10
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 10/2545

ระเบียบวาระที่ เรื่อง

1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม
2.1 รายชื่อนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ชุดที่ 20…
View all 8 items

Collection Tree

  • การประชุมสภาปี 2545