รายงานการประชุมสภาปี2545 ครั้งที่3

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2545 ครั้งที่3

Description

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3/2545
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม

3 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 2/2545 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2545

4 เรื่องสืบเนื่อง
4.1 ความคืบหน้า ของ ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ…
4.2 รายงานสถานภาพเงินรายได้ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพียงวันที่ 15 มีนาคม 2545 และ รายละเอียดเงินทุนการศึกษา – ทุนเอกชน เพียงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2545
4.3 รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานของ คณะกรรมการกำกับนโยบายและแผนมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.4 (ร่าง) แนวทางบริหารงานศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4.5 (ร่าง) เกณฑ์การพิจารณาหลักสูตรเพื่อบรรจุในแผนฯ 9 (พ.ศ.2545-2549)

5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2545)
5.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2545)
5.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2545)
5.4 การรับ นายประเสริฐ ผางภูเขียว เข้าเป็นนักศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ เป็นกรณีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2545
5.5 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
5.6 สรุปมติการประชุมผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การบริหารการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
5.7 โครงการบริหารหอพักใหม่ 9 หลัง และ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย หอพักในกำกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ…
5.8 ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2545 เพิ่มเติม ของศูนย์คอมพิวเตอร์
5.9 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา (เอกสารเสนอในที่ประชุม)

6 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
6.1 ผลการเวียนเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
6.2 รายงานผลการจัดสรรเงินรางวัลและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัล ประจำปี 2544
6.3 สรุปกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ระหว่าง 1 กุมภาพันธ์ -15 มีนาคม 2545

7 เรื่องอื่นๆ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2545-03-27

Files

2545_3.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2545 ครั้งที่3,” KKU Archives, accessed December 6, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/280.

Output Formats