รายงานการประชุมสภาปี2545 ครั้งที่2

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2545 ครั้งที่2

Description

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2545
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม

3 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 1/2545 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2545

4 เรื่องสืบเนื่อง
4.1 รายงานสถานภาพเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เพียงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2545
4.2 รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานของคณะกรรมการด้านการกำกับนโยบายและแผนมหาวิทยาลัยขอนแก่น

5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2545)
5.2 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (ประเภทปรับปรุงเล็กน้อย)
5.3 (ร่าง) ระบบการประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.4 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ…
5.5 ขอปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
5.6 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ…
5.7 การรับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น เป็นสถาบันสมทบมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.8 ขออนุมัติรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2545 โดยวิธีพิเศษ
5.9 การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2545
5.10 ขออนุมัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2545 (เพิ่มเติม) ของโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.11 ขออนุมัติกำหนดตำแหน่งรองอธิการบดี
5.12 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
5.13 เสนอแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
5.14 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา (เอกสารเสนอในที่ประชุม)

6 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
6.1 ผลการเวียนเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
6.2 สรุปกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ระหว่าง 1-31 มกราคม 2545

7 เรื่องอื่นๆ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2545-02-28

Files

2545_2.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2545 ครั้งที่2,” KKU Archives, accessed May 18, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/279.

Output Formats