Browse Items (132 total)

  • Tags: ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น

d2541-25.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 24/2541
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม…

d2541-18.pdf
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 16/2541 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2541

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
12.3 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย …

dean5_48.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 5/2548
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2548
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม…

d2537-20.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 19 /2537
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2537

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน (ไม่มี)

d2537-19.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 18 /2537
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2537

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย…

d2537-17.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 16 /2537
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2537

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและอนุมัติเงินอุดหนุน ข้าราชการ…

d2537-15.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 14 /2537
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2537

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ สำหรับนักศึกษา…

d2537-14.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 13 /2537
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2537

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การเสนอชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
2.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น…

d2537-12.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 11 /2537
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2537

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การเก็บค่าน้ำ - ค่าไฟ

d2542-15.pdf
13 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
13.1 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง
13.1.1 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ.2542

14 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 13/2542 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2542 …

d2537-10.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 9/2537
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน …

d2537-9.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุม
1.1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 8 /2537
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2537
1.2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งพิเศษที่ 1 /2537
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน …

d2537-7.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 6 /2537
เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2537

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องหลักเกณฑ์…

d2537-3.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 2 /2537
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน (ไม่มี)

d2539-21.pdf
ระเบียบวาระ
1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 19/2539 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2539

2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
4.69 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้บริหารระดับกองในมหาวิทยาลัยขอนแก่น…

d2530_8.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 7/2530
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2530

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 รายละเอียดเกี่ยวกับการขอเปลี่ยนระดับคะแนน F …

d2530_6.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 5/2530
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2530

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น …

d2533-16.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 16/2533
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2533
ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 15/2533 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2533
ระเบียบวาระที่ 2…

d2533-15.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 15/2533
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2533
ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 14/2533 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2533
ระเบียบวาระที่ 2…

d2539-17.pdf
ระเบียบวาระ

1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 15/2539 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2539

2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น…

d2544-7.pdf
ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 6/2544

ระเบียบวาระที่ เรื่อง
21 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม

22 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 5/2544 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ …

d2533-8.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 8/2533
เมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2533
ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 7/2533 เมื่อวันที่ 4 เมษายนพ.ศ. 2533
ระเบียบวาระที่ 2…

d2540-10.pdf
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 8/2540 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2540

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาขั้นปริญญาเอก ภาคพิเศษ …

d2540-9.pdf
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 7/2540 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2540

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ …

d2539-7.pdf
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 5/2539 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2539

2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น…

d2540-5.pdf
1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 3/2540 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2540

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ …
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2