การประชุมคณบดีปี2533 ครั้งที่15

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2533 ครั้งที่15

Description

รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 15/2533
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2533
ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 14/2533 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2533
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยกองทุนพัฒนาและส่งเสริมด้านวิชาการของคณะ พ.ศ. 2533
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 เรื่องที่จะนำเสนอสภามหาวิทยาลัย
3.2 การรณรงค์โรคเอดส์
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการเดินรถโดยสารภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2533
4.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ค่าตอบแทนเหมาจ่ายในการให้บริการทางวิชาการนอกเวลาราชการปกติที่คลินิกทันตกรรมพิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2533
4.3 การจัดซื้อจัดจ้างและการลงนามในสัญญา
4.4 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการใช้บริการจากตัวแทนการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 การจัดสรรทุนตามโครงการผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์
5.2 ตารางสอบกลางภาคเฉพาะรายวิชาเรียนร่วมภายในกลุ่มที่ให้บริการประจำภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2533
5.3 หลักการดำเนินการรับนักศึกษาโดยวิธีรับตรง

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2533-07-11

Files

d2533-15.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2533 ครั้งที่15,” KKU Archives, accessed June 18, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/506.

Output Formats