การประชุมคณบดีปี2530 ครั้งที่5

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2530 ครั้งที่5

Description

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 4/2530
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2530

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ขออนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 เรื่องที่จะนำเสนอสภามหาวิทยาลัย
3.2 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแคนาดาเยี่ยมชม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.3 การปรับปรุงโรงอาหารใหม่และเก่า
3.4 การเปิดร้านค้าในโรงอาหารเพิ่มเติม
3.5 การประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติครั้งที่ 4 เรื่องศิลปะการแสดงสำหรับ เด็กในเอเชีย : การใช้ศิลปการแสดงเพื่อส่งเสริมการอ่านของเด็ก

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2531
4.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล
ทางทันตกรรมของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ..
4.3 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
คัดเลือกและค่าธรรมเนียมการศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2530

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 ขอใช้เงินกองทุนพัฒนาและส่งเสริมคณาจารย์ทางด้านวิชาการ
5.2 การขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
5.3 การสรุปผลการสัมมนาผู้บริหาร ณ เขื่อนจุฬาภรณ์

5.4 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2530
5.5 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการใช้ครุยวิทยฐานะ


Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2530-03-04

Files

d 2530_5.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม , “การประชุมคณบดีปี2530 ครั้งที่5,” KKU Archives, accessed August 10, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/505.

Output Formats