การประชุมคณบดีปี2533 ครั้งที่14

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2533 ครั้งที่14

Description

รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 14/2533
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2533
ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 13/2533 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2533
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 เรื่องที่จะนำเสนอสภามหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม)
3.2 การชี้แจงงบประมาณประจำปี 2534
3.3 การลงนามในใบอนุโมทนาบัตร
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ขอให้พิจารณาทบทวนนโยบายการใช้บริการสระว่ายน้ำ
5.2 ขอเสนอรายชื่อกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น (เพิ่มเติม)

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2533-06-27

Files

d2533-14.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2533 ครั้งที่14,” KKU Archives, accessed November 29, 2021, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/504.

Output Formats