การประชุมคณบดีปี2533 ครั้งที่13

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2533 ครั้งที่13

Description

รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 13/2533
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2533
ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครบดี ครั้งที่ 12/2533 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2533
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 เรื่องที่จะนำเสนอสภามหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา พ.ศ. 2533
4.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2533
4.3 ความร่วมมือทางวิชาการไทย – ลาว
4.4 ขออนุมัติยืมเงินรายได้เพื่อสร้างหอประชุมอีสานเขียวและหอพักอาจารย์
4.5 เงินสมทบส่วนสวัสดิการโรงเรียนสาธิต
4.6 ขออนุมัติยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
4.7 ขออนุมัติให้เอกชนเช่าที่ดินมหาวิทยาลัยขอนแก่นติดถนนมิตรภาพ
4.8 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 งดการเรียนการสอนในวันไหว้ครู
5.2 ขออนุมัติให้นักศึกษาไปแข่งฟุตบอลโดยไม่ถือว่าขาดเรียน
5.3 การเก็บค่าบริการเรือนรับรอง
5.4 การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยวิธีตรงประจำปีการศึกษา 2534
5.5 ร่างแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระยะที่ 7 (2535-2539)
5.6 ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับมหาวิทยาลัย Pretoria

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2533-06-20

Files

d2533-13.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2533 ครั้งที่13,” KKU Archives, accessed January 23, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/503.

Output Formats