Browse Items (20 total)

  • Tags: ปี2533

d2533-20.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
1.1 ครั้งที่ 19/2533 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2533
1.2 ครั้งพิเศษ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2533
ระเบียบวาระที่ 2 …

d2533-19.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 18/2533 เมื่อวันที่ 15 สิงกาคม พ.ศ.2533
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ตารางแสดงจำนวนรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยวิธีรับตรง…

d2533-18.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 18/2533
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2533
ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี อาคาร 1

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 17/2533 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2533
ระเบียบวาระที่ 2…

d2533-17.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 17/2533
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2533
ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 16/2533 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2533
ระเบียบวาระที่ 2…

d2533-16.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 16/2533
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2533
ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 15/2533 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2533
ระเบียบวาระที่ 2…

d2533-15.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 15/2533
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2533
ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 14/2533 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2533
ระเบียบวาระที่ 2…

d2533-14.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 14/2533
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2533
ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 13/2533 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2533
ระเบียบวาระที่ 2…

d2533-13.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 13/2533
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2533
ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครบดี ครั้งที่ 12/2533 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2533
ระเบียบวาระที่ 2…

d2533-12.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 12/2533
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2533
ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครบดี ครั้งที่ 11/2533 เมื่อวันที่ 23พฤษภาคม พ.ศ. 2533
ระเบียบวาระที่ 2…

d2533-11.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 11/2533
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2533
ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2533 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2533
ระเบียบวาระที่ 2…

d2533-10.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 10/2533
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2533
ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2533 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2533
ระเบียบวาระที่ 2…

d2533-9.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 9/2533
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2533
ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 8/2533 เมื่อวันที่ 18 เมษายนพ.ศ. 2533
ระเบียบวาระที่ 2…

d2533-8.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 8/2533
เมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2533
ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 7/2533 เมื่อวันที่ 4 เมษายนพ.ศ. 2533
ระเบียบวาระที่ 2…

d2533-7.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 7/2533
เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2533
ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 6/2533 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2533
ระเบียบวาระที่ 2…

d2533-6.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 6/2533
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2533
ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 5/2533 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2533
ระเบียบวาระที่ 2…

d2533-5.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 5/2533
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2533
ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 4/2533 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2533
ระเบียบวาระที่ 2…

d2533-4.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 4/2533
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2533
ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 3/2533 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2533
ระเบียบวาระที่ 2…

d2533-3.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 3/2533
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2533
ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 2/2533 เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2533
ระเบียบวาระที่ 2…

d2533-2.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 2/2533
เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2533
ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 1/2533 เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2533
ระเบียบวาระที่ 2…

d2533-1.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 1/2533
เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2533
ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 24/2532 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2532
ระเบียบวาระที่ 2…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2